Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Hovedtrekk 2019

Konsernet fortsatte i 2019 sin positive utvikling fra de foregående årene, og økte driftsinntektene til NOK 11,0 mrd (10,8) og driftsresultatet til NOK 586,2 mill (420,4). Avkastning på sysselsatt kapital økte til 19,0 prosent fra 14,2 prosent.

Etter fem år med økning i driftsinntekter og resultatforbedring, ble 2019 et år med nedgang i driftsinntekter og resultater for konsernet samlet. Bakgrunnen er først og fremst redusert aktivitetsnivå innen modulvirksomheten samt lavere priser og leveransevolumer av industritre og byggtre. For konsernet samlet falt driftsinntektene med 6,6 prosent til NOK 10,3 mrd (11,0) og driftsresultatet med 42,4 prosent til NOK 335,4 mill (586,2). Avkastning på sysselsatt kapital falt fra 19,0 prosent til 9,4 prosent. I Moelvens langsiktige strategiplaner er hovedmålsettingene fokusert mot å skape en virksomhet med internasjonal konkurransekraft og en robusthet som begrenser volatiliteten i resultater og kontantstrøm. Resultatnedgangen fra 2018 til 2019 var betydelig. Sett i sammenheng med aktivitetsbortfallet i modulmarkedet og prisnedgangen i det internasjonale markedet for industritre, mener styret likevel at det langsiktige forbedringsarbeidet som ligger til grunn for strategien gir resultater.

 

Med eksport til over 40 land og på flere kontinenter, er utviklingen i verdensøkonomien viktig for Moelven. Totalt skjer omkring 15 prosent av konsernets samlede omsetning på markeder utenfor Skandinavia, hovedsakelig i eurosonen, UK, Midtøsten, Nord-Afrika og Asia. Det er hovedsakelig industritre som eksporteres. For Timber isolert er eksportandelen utenfor Skandinavia 45 prosent og for Wood 10 prosent. Både prisutviklingen på det internasjonale markedet for industritre og valutakursutviklingen har derfor stor betydning for virksomheten. Både direkte for eksportomsetningen, men også indirekte fordi prisnivåene internasjonalt overføres raskt til hjemmemarkedet i Skandinavia.

I 2019 har etterspørselen etter industritre internasjonalt vært god, selv om konjunkturen og handelskrigen mellom USA og Kina la en viss demper på aktiviteten. På tilbudssiden har det samlede utbudet av industritre vært på et nivå som har medført ubalanse i markedet og prisfall sammenlignet med året før. Svake skandinaviske valutaer, spesielt mot EUR, har bidratt å opprettholde en god konkurransekraft for de eksportrettede enhetene.
UK er et viktig eksportmarked for Moelven. Markedsaktiviteten var god i 2019, selv om Brexit-problematikken medførte en del usikkerhet gjennom året. Moelven gjennomførte tidlig tiltak for å redusere risikoen knyttet til Brexit, og anser at usikkerheten med tanke på UK framover hovedsakelig er knyttet til konjunkturutviklingen.
Wood-divisjonen omsetter sine videreforedlede trevarer hovedsakelig innen industri og byggevarehandel i Skandinavia.  Etterspørselen fra dette markedet har vært tilfredsstillende, selv om byggeaktiviteten har falt noe tilbake sammenlignet med 2018. Divisjonen har også sju såkalte kombinerte enheter som benytter sagtømmer som råstoff i sin virksomhet. Avhengig av råstoffkvalitet og –dimensjoner gir dette et visst volum av industritre som ikke videreforedles ved enheten, men selges i eksternt. Andelen industritre solgt eksternt fra de kombinerte enhetene økte i 2019 sammenlignet med året før, og er en del av årsaken til at divisjonen økte driftsinntektene.
Tømmerlagrene på starten av året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2019. Tømmertilgangen har generelt vært god gjennom året. Ved utgangen av 2019 var lagerbeholdningene noe høyere enn ved inngangen til året. Både tømmerpriser og prisene for flis- og fiberprodukter har vært høyere i 2019 enn året før.
Byggsystemer opererer utelukkende innen bygg- og anlegg i Skandinavia. Leveranser skjer til profesjonelle aktører innen både nybyggmarkedet og til ROT-markedet (rehabiliterings-, ombyggings og tilbygg). Markedsaktiviteten innen disse markedene har avtatt noe i 2019, spesielt innen modulprosjekter til boligformål. For året sett under ett var den samlede etterspørselen etter divisjonens produkter og tjenester noe lavere enn året før. Ved årsskiftet var likevel den totale ordrereserven for divisjonen NOK 131 mill høyere enn på samme tid i 2018. Den lave markedsaktiviteten og en bedret, men fortsatt svak ordresituasjon, gjør det fortsatt nødvendig å opprettholde de nedjusteringene av kapasiteten som er implementert i 2019.
 

Hendelser i 2019
Den 13. februar brøt det ut brann i trelasttørkene ved Moelven Trysil AS. Brannvesenet ble varslet like etter klokken sju om morgenen, og Moelven fikk raskt kontroll over alle medarbeiderne ved sagbruket. Ingen personer kom til skade, men flere av tørkene ble utsatt for betydelig skade. De minst berørte tørkene kom relativt raskt tilbake i drift og ved utgangen av første kvartal var tørkekapasiteten tilbake på ca. 50 prosent av nivået før brannen. Skadene på de øvrige tørkene viste seg å være så omfattende at skadeomfang sett opp mot alder gjorde at det ble besluttet å bygge nye i stedet for å reparere de gamle. Karenstid og egenandel på skade- og avbruddsforsikring ble belastet regnskapet med ca. NOK 5 mill i første kvartal. De nye tørkene ble igangkjørt i november/desember 2019.

Både Moelven Töreboda AB og Moelven Våler AS markerte 100-års jubileum i andre kvartal. Samtidig feiret Moelven Limtre AS sitt 60-års jubileum. Jubileene understreker at det ligger mye historie og erfaring til grunn for de produkter og tjenester konsernet leverer i dag. I mai fikk det 85,4 meter høye Mjøstårnet, sin offisielle status som verdens høyeste trehus. Styreleder Steve Watts i den internasjonale skyskraperorganisasjonen (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH) beskrev Mjøstårnet som «et steg inn i fremtiden» som vil få stor betydning for utvikling av framtidens byer. Moelven Industrier ASA ble stiftet i 1899, og gjennom hele sin 120 år lange historie har Moelven, med prosjekter som OL-hallene til ’94-lekene, over 200 trebruer og to verdensrekorder med «Treet» i Bergen og «Mjøstårnet» i Brumunddal, flyttet grenser for hva som er mulig å bygge i tre. Som et symbol på at et av verdens ledende kompetansesentre innen trekonstruksjoner ligger i Moelven-konsernet, leverte konsernet monumentet «Silva» til Ringsaker Kommune. Monumentet er åtte meter høyt, åtte meter i diameter, kan lyssettes etter sesong og er laget av limtrebjelker fra Moelven Limtre AS.

Onsdag 22. mai gikk modul nummer 90 000 ut av fabrikken til Moelven Byggmodul AS. Siden den nåværende fabrikken til Moelven Byggmodul AS ble bygd i 1975, har selskapet produsert og levert bærekraftige moduler i tre til bygg og anleggsektoren, offentlige bygg, næringsbygg og bygg til boligformål. Etter oppkjøpet av Moelven Byggmodul Hjellum AS, blir leilighetskonseptet ivaretatt av sistnevnte, mens Moelven Byggmodul AS har spesialisert sin produksjon mot bygg og anleggssektoren samt offentlige bygg og næringsbygg.

Gjenoppbyggingen av justerverket ved Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Ransby, etter brannen i november 2018 ble gjennomført i henhold til planene. Det nye justerverket ble satt i drift sommeren 2019.

I september ble den nye bioenergisentralen som Moelven Pellets AS har bygd på Sokna satt i drift. Igangkjøringen gikk etter planen, og Moelven Soknabruket AS stengte ned sitt gamle fyranlegg i oktober. Bioenergisentralens to forbrenningskjeler har en samlet installert effekt på 24 MW, og leverer miljøvennlig termisk energi til både Moelven Soknabruket AS og Moelven Pellets AS sin nye pelletsfabrikk. Pelletsfabrikken startet opp prøveproduksjon i månedsskiftet september/oktober. Oppstarten gikk som planlagt og de første leveransene skjedde allerede i oktober. I begynnelsen av 2020 ble kravene til ENplus-sertifiseringen av pelletsen tilfredsstilt. Det er inngått en samarbeidsavtale med SCA om levering av pellets. Avtalen innebærer at det svenske konsernet SCA kjøper hele produksjonsvolumet fra fabrikken.

I september ble det besluttet å ytterligere spesialisere aktiviteten ved Moelven Løten AS. Dette skjer ved at produksjonen av standardvarer overføres til Moelven Våler AS mens Moelven Løten AS fra årsskiftet kun vil produsere spesialprodukter fra grove furustokker. Endringen gjør at driften blir redusert til ett skift. Bemanningen har derfor blitt redusert med til sammen sju personer. Tømmerforbruket vil reduseres fra ca. 90.000 m³ til 75.000 m³.

Etter en grundig prosess ble det i september 2019 signert avtale om anskaffelse av et nytt styringssystem for HMS, kvalitet og ytre miljø. Leverandøren Landax leverer et helhetlig verktøy som skal støtte alt HMS arbeidet i Moelven. Et felles arbeidssett vil styrke måten vi følger opp og gjennomfører forebyggende arbeid. Det er lagt opp et implementeringsløp hvor ulike moduler innføres i faser. I årene fremover vil opplæring og endrede arbeidssett prege mye av HMS-arbeidet i Moelven.

Den 30. september besluttet styret i Moelven Eidsvold Værk AS å legge ned bedriften. Moelven Eidsvold Værk AS er et kombianlegg med både sag og høvleri, og har 60 ansatte. Avviklingen vil skje i løpet av 2020. I august 2019 ble medarbeiderne informert om at en nedleggelse av virksomheten ble vurdert. Bakgrunnen var høye driftskostnader og et omfattende investeringsbehov for å gjøre driften konkurransekraftig i en mer normal markedssituasjon enn det som har vært tilfelle de siste årene. Etter et omfattende utredningsarbeid lyktes man ikke med å finne alternative løsninger som kunne gitt forsvarlig grunnlag for videre drift, og beslutningen om avvikling ble derfor fattet.

I oktober var Moelven vertskap ved gjennomføring av deler av programmet for SIKT 2019. SIKT er en årlig konferanse hvor H.K.H. Kronprins Haakon inviterer unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år til å delta. SIKT-konferansen samler rundt 200 deltakere fra hele landet, og representerer næringsliv, gründere, offentlig sektor, organisasjonsliv, kultur, idrett, media og akademia. Målet med konferansen er at deltakerne skal kunne lære av hverandre og diskutere felles utfordringer og muligheter i fremtidens Norge. Fire av konsernets medarbeidere var deltakere på konferansen.

Limtrebuene som ble brukt som bord under SIKT-konferansen har i ettertid blitt en del av bærekonstruksjonen til Tande Bru over E6 sør for Moelv.

Boligprosjektet «Cederhusen», tegnet av BAU arkitekter og levert av Moelven Byggmodul AB ble i oktober 2019 stemt fram som vinner av Haninge Arkitekturpris 2019. Som begrunnelse for nominasjonen, som i seg selv er en anerkjennelse av den arkitektoniske kvaliteten til modulbaserte bygg, sa juryen at «Cederhusen er et trebygg som smelter inn i omgivelsene. Husene binder byen og naturen sammen på en fin måte og skaper med noen få materialer en stor variasjon i uttrykk. Med sine lange balkonger og felles takterrasse får alle beboere nærhet til naturen og utsikt over den framvoksende bydelen Vega i Stockholm».
Et godt eksempel på strategien anvendt i praksis er Moelven Modus nye, egendesignede kontor i Malmö. Newst! har kåret kontoret til et av Sveriges fineste kontorer 2019. Da kontoret ble designet, var det å skape nye normer for hvordan et kontor ikke bare kan se ut, men også være designet for å ivareta nye arbeidsformer og –mønstre. Med andre ord: ”Nytenkning” og fokus på ”Folk”. I tillegg er Modus sine løsninger dokumentert bærekraftige sammenlignet med tradisjonelle plassbygde løsninger, spesielt når mulighetene for gjenbruk utnyttes.

Den 29. november ble Finansparken Bjergsted i Stavanger offisielt åpnet. Finansparken Bjergsted er det nye hovedkontoret til Sparebank 1 SR Bank, og er med sine 22.800 m² Nord Europas største næringsbygg basert på tre i bærende konstruksjoner. Både Moelven Limtre AS og Moelven Modus AS har hatt betydelige leveranser til bygget med bærekonstruksjoner i limtre samt innredning med Eco Panel og Multi Room-løsninger. Bruken av tre, både i bærekonstruksjonene og som en del av innemiljøet, er en viktig bidragsfaktor til at bygget etter all sannsynlighet vil sertifiseres til nivået BREEAM Outstanding, som er det høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg.

Strategi – Folk, Nytenkning, Bærekraft og Lønnsomhet
Bærekraft og klimautfordringene verden står overfor får stadig større oppmerksomhet. For Moelven-konsernet har bærekraft og miljøpåvirkning vært sentrale temaer over lang tid, det er en naturlig del av kulturen og tankesettet i en virksomhet basert på tre som råstoff. Fra og med 2017 inkluderer konsernets offentlige rapportering også en bærekraftsrapport iht. til GRI-standardene (Global Reporting Initiative) samt klimaregnskap iht. GHG-protokollen (GreenHouse Gas). Generelt i samfunnet bidrar den økende kunnskapen og bevisstheten omkring treets egenskaper og muligheter, både som karbonlager og som byggemateriale, til en økende interesse for å bygge klimasmart med tre.
Blant Moelven-konsernets produkter og tjenester er leveransene fra Wood og Byggsystemer det mest synlige for omverdenen. Dette gjelder både videreforedlede byggematerialer i tre, broer og andre bærende konstruksjoner i limtre samt modulbaserte leilighetsbygg. I tillegg er aktiviteten innen infrastruktur høy. Bruken av tre i denne sammenheng er også økende, og er en viktig årsak til den gode etterspørselen etter industritre, som er hovedproduktet til Timber-selskapene.

I 2018 ble det tatt en strategisk beslutning om å utvide konsernets satsning på foredling av restråstoff i egen regi. Tidligere har restråstoff fra den tremekaniske industrien hovedsakelig blitt solgt til annen industri eller blitt brukt til bioenergiformål internt. Det har også vært drevet brikettproduksjon i mindre skala. Beslutningen som ble tatt våren 2018 innebar bygging av en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss, med en total investeringsramme på NOK 270 mill, hvorav Enova støtter satsningen på bioenergi med NOK 66 mill. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon. Både bioenergianlegget og pelletsfabrikken ble igangkjørt i løpet av høsten 2019. Pelletsfabrikken har gitt 7 nye arbeidsplasser, og vil med full produksjon sørge for at pelletsproduksjonen i Norge blir fordoblet. Det unike med fabrikken er at det er den første pelletsfabrikken i Norge som er energimessig fullintegrert i et sagbruk. En stor del av den totale investeringen har vært et helt nytt bioenergianlegg som både forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med termisk energi. Det betyr at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av hvit pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.

Ved siden av miljø- og bærekrafttemaet har HMS blitt stadig viktigere i strategiarbeidet. Konsernet har en langsiktig målsetting om null skader – det skal være trygt å arbeide i Moelven. Utviklingen i skadefrekvensen har ikke vært tilfredsstillende, og H1-verdien økte fra 10,9 i 2018 til 11,3 i 2019. I strategiplanen er det etablert delmål på veien fram mot den langsiktige målsettingen.

Hovdtall Tabell N

*H2-verdi=Antall skader med og uten fravær per million arbeidede timer, de siste 12 månedene.

Helse-, miljø- og sikkerhetsstrategien kan oppsummeres i ni punkter:

  • Tydelige mål
  • Aktivt lederskap og aktivt medarbeiderskap
  • Økt ressursbruk
  • Klar ansvarsdeling
  • Økt kompetanse
  • Systemer som understøtter
  • Enhetlige prosesser og regelverk
  • Incentiver og konsekvenser
  • Hyppig informasjon

Forretningsmessig er konsernet fortsatt i en fase der store deler av virksomheten går godt og resultatene forbedres, mens andre deler av virksomheten fortsatt ikke innfrir de lønnsomhets- og avkastningskrav som er lagt. Det er derfor viktig at de rette prioriteringer og valg blir gjort, slik at det beste grunnlaget for vedvarende lønnsomhet blir lagt. Aksjonærverdiene i Moelven ivaretas og utvikles best gjennom at organisasjonen fokuserer maksimalt på å utvikle de enheter som selskapet besitter i dag og som med stor sannsynlighet vil nå lønnsomhetsmålene over en konjunktursyklus. En ytterligere vekst i strategiperioden bør skje gjennom styrking av den basisvirksomhet vi allerede har. Nye investeringer skal være tilpasset de strategiske valg som er tatt og skje innenfor de til enhver tid gjeldende finansielle rammer. Investeringer og vekst vil i hovedsak skje med basis i eksisterende virksomhetsområder.

Satsningen på internt forbedringsarbeid og omstrukturering i henhold til tiltaksplanen som ble utarbeidet høsten 2014 har fortsatt med full styrke i 2019. I tillegg gjennomføres organisasjonsmessige endringer og større investeringsprosjekter som vil gi bedret effektivitet og lønnsomhet.

Moelvens strategiske reisverk oppsummerer selskapsstrategien og brukes for å tydeliggjøre hva det skal arbeides med og hvilke prioriteringer som skal gjøres for å nå målsettingene.

Eierstyring og selskapsledelse

Den 2. mai 2019 trådte Asbjørn Bjørnstad ut av styret etter 4 år. Gudmund Nordtun ble valgt som nytt styremedlem, og styret har siden 2. mai 2019 bestått av Olav Fjell (leder), Trond Stangeby (nestleder), Elisabeth Krokeide, Aud Ingvild Storås, Gudmund Nordtun, Martin Fauchald og Lars Håkan Karlsson.

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2018. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i styrets beretning om eierstyring og selskapsledelse. Fullstendige opplysninger om konsernets styrende organer er publisert på www.moelven.no samt i note 27.
 

Konsernstruktur
I løpet av andre kvartal ble driften ved Timber-divisjonens salgskontorer i henholdsvis Nederland og Polen avviklet. Selskapene Moelven Nederland B.V. og Moelven Polska Sp.z.o.o ble avviklet i 2019. Markedsansvaret for Nederland og Polen er overført til Moelven Deutschland GmbH.
 

Moelven Multi3 AS fusjoneres inn i Moelven Wood Prosjekt AS fra og med 1. januar 2020. Begge selskapene inngår i Wood-divisjonen og er heleide datterselskaper i konsernet. Spesialkompetansen fra Moelven Multi3 AS innen branntrygt tre, fingerskjøt og precut, samt produksjon av ISO3-stenderen videreføres i Moelven Wood Prosjekt AS, men gjennom sammenslåingen effektiviseres både produksjon og salg.

Dette er Moelven-konsernet

Eierstruktur

Moelven-konsernet var ved årsskiftet eiet av Glommen Mjøsen Skog SA (40,8 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Felleskjøpet Agri SA (15,9 %), Viken Skog SA (11,9 %) og  AT Skog SA (7,3 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Den 5. desember 2019 ble det kjent at Eidsiva Vekst AS og Felleskjøpet Agri SA hadde inngått en avtale om salg av sine aksjeposter på henholdsvis 23,8 prosent og 15,9 prosent til selskapet Skog Holdco AS, som var eiet av Viken Skog SA, AT Skog SA og Felleskjøpet Agri SA. I henhold til aksjonæravtalene som foreligger blant de største eierne er det en forkjøpsrett mellom disse dersom noen av dem ønsker å selge sine aksjer. Viken Skog SA med sine 11,9 prosent av aksjene og Glommen Mjøsen Skog SA, som etter sammenslåingen av Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA eier 40,8 prosent av aksjene, kunngjorde begge i begynnelsen av januar 2020 at de ville benytte forkjøpsretten. Konkurransemyndighetene godkjente transaksjonen i februar, og den nye eierfordelingen ble dermed Glommen Mjøsen Skog SA 71,5 prosent, Viken Skog SA 20,8 prosent, AT Skog SA 7,3 prosent og øvrige aksjonærer 0,4 prosent. Glommen Mjøsen Skog SA sin økning i eierandel utløste et pliktig bud på de øvrige aksjene som omfattes av aksjonæravtalene. AT Skog SA kunngjorde i slutten av februar 2020 at de ville akseptere budet, mens Viken Skog SA beholder sin eierandel. Når transaksjonen med AT Skog SA er gjennomført vil Glommen Mjøsen Skog SA eie 78,8 prosent av aksjene, Viken Skog SA 20,8 prosent og øvrige aksjonærer 0,4 prosent.


 

Visjon

Moelven er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske om og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo og arbeide i, og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Moelven tilbyr et bredt sortiment av naturlige og klimasmarte produkter, systemer og løsninger med tilhørende tjenester knyttet til hus og fritidsboliger, modulbaserte bygg, bygginnredning og bærende konstruksjoner. Det skandinaviske markedet står for ca. 85 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering, ombygging og tilbygg boliger og næringseiendommer (ROT). En stor del av den øvrige virksomheten består av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri.

 

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 37 produksjonsselskaper fordelt på 46 produksjonssteder, samt en rekke kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige. Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England og Tyskland. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Av i alt 3 399 (3 524) ansatte ved utgangen av 2019, arbeider 1 691 (1 696) i Norge, 1 680 (1 797) i Sverige, 20 (21) i Danmark og 8 (10) i andre land.
 

Divisjonene

Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene industri, handel og prosjekt. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene med konsernfunksjoner, virkesforsyning, fiberprodukter og bioenergi.

 

Timber

Divisjon Timber består av 11 produksjonsselskaper og 3 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, limtre, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter, samt bioenergi. Om lag 55 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2019 var antallet ansatte 629 (620), hvorav 251 (249) i Norge, 370 (361) i Sverige og 8 (10) i andre land.

 

Wood

Divisjon Wood består av 16 produksjonsselskaper, 3 kundesentre og ett prosjektsalgsselskap. Hovedproduktene er hvitt og impregnert byggtre, utvendig kledning, kryssfiner, lengdetilpassede produkter og flisprodukter samt interiørprodukter som listverk, gulv og innvendige paneler. Wood driver også handel med innkjøpte produkter. Omkring 75 prosent av trelast- og plateproduksjonen selges gjennom byggevarehandelen og trebearbeidende industri. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 90 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2019 var antall ansatte 1 114 (1 108), hvorav 608 (601) i Norge, 486 (486) i Sverige og 20 (21) i Danmark.

 

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 7 produksjonsselskaper fordelt på 12 produksjonssteder og en rekke salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Bygginnredning, som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige. Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester og avanserte limtrekonstruksjoner.  Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen og komponenter til ferdighusindustrien. Driftsinntektene kommer i all hovedsak fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2019 var antall ansatte 1 494 (1 647), hvorav 765 (788) i Norge og 729 (859) i Sverige. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i produksjonskapasiteten til å møte sesong- og konjunktursvingningene i markedet, benytter divisjonen til en viss grad innleid arbeidskraft. Innleide medarbeidere inngår ikke i tallene for antall ansatte. Innleie foregår fra seriøse bemanningsselskaper som følger EUs vikarbyrådirektiv, og dette innebærer at innleide sikres tilsvarende vilkår som om de var ansatt i Moelven.

 

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB, Moelven Bioenergi AS og Moelven Pellets AS. I tillegg kommer det tilknyttede selskapet Weda Skog AB. Ved utgangen av 2019 var antall ansatte 162 (130), hvorav 67 (51) i Norge og 95 (79) i Sverige.

Samfunnsansvar

Styret har behandlet og godkjent konsernets overordnede strategi og retningslinjer vedrørende HMS, sosialt ansvar, miljø og konkurranselovgivning. Omtalen av disse områdene inngår i styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c som er publisert i konsernets Bærekraftsrapport.

Driftsinntekter og resultat

årsberetning Driftsinntekter og resultater konsern NO

Driftsinntektene i 2019 falt med 6,6 prosent sammenlignet med 2018. De viktigste årsakene er redusert aktivitetsnivå innen modulvirksomheten samt lavere priser og leveransevolumer av industritre. Innen modulvirksomheten er det spesielt i markedet for moduler til leilighetsbygg at aktiviteten har vært lavere 2019 enn året før. Industritre er hovedproduktet for Timber-divisjonen, og reduserte priser er den viktigste årsaken til fallet i driftsinntektene for divisjonen isolert. Industritre er imidlertid også en viktig innsatsfaktor for mange av selskapene innen Wood og Byggsystemer. Prisutviklingen for industritre påvirker dermed kostnadsnivået innen disse divisjonene.

Råstoffkostnadene for den tømmerforbrukende delen av konsernet økte samlet sett i 2019 sammenlignet med 2018. I sum økte også prisene for flis- og fiberprodukter noe og dempet kostnadseffekten fra økte tømmerpriser.
Driftsresultatet for 2019 falt med 32,3 prosent til NOK 335,4 mill (586,2) og driftsmarginen falt fra 5,3 prosent til 3,3 prosent. I 2019 er det gjennomført nedskrivninger på NOK 17,0 mill som følge av beslutningen i tredje kvartal 2019 om å avvikle driften ved Moelven Eidsvold Værk AS. Driftsresultatet for 2018 inkluderer nedskrivninger på til sammen NOK 66,1 mill. som følge av omstruktureringer samt at det i forbindelse med nedskrivningstesting av anleggsmidlene er avdekket indikasjoner på verdifall og at verdien av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi.
FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette påvirket driftsresultatet for 2019 med til sammen minus NOK 32,8 mill (pluss 88,6). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde i 2019 minus NOK 23,7 mill (pluss 51,5).

I fjerde kvartal ble det gjort en endring i konsernets rutiner for sikring av kraftpriser. Endringen medførte at markedsverdien på sikringskontraktene nå omfattes av unntaksregelen i IFRS om innkjøp til eget bruk, og derfor ikke lenger balanseføres. Som en følge av dette er den positive markedsverdien som var balanseført per 31.12.2018 kostnadsført i finansresultatet med NOK 30,8 mill. Samlet positiv markedsverdi for ikke balanseførte sikringskontrakter for el-kraft var NOK 13,2 mill. per 31.12.2019.

Markedsverdiendringen inkluderer også basisswap-effekter. For 2019 utgjorde dette pluss NOK 17,6 mill (minus 0,2) Basisswapper er sikringsinstrumenter som sett over den totale løpetiden har en markedsverdiendring lik null, og hvor den regnskapsmessige effekten derfor reverseres over tid.

årsberetning Driftsinntekter og resultater timber tabell 1 N

Aktiviteten i de internasjonale skurlastmarkedene var meget god ved inngangen til 2019, men falt noe gjennom året. Samtidig økte tilførselen av lavere kvaliteter, spesielt av gran, som følge av stormfellinger og billeangrep. Det høye utbudet av varer ga et fall i markedsprisene, og dette er hovedårsaken til reduksjonen i driftsinntekter. Leveransevolumene samlet var lavere enn i 2018. Mot slutten av året nedjusterte imidlertid store deler av industrien produksjonsvolumene, og dette bidro til å bedre markedsbalansen. For de eksportrettede enhetene, som hovedsakelig tilhører divisjon Timber, har fortsatt svake valutaer i både Sverige og Norge bidratt til å opprettholde konkurransekraften. Ved årsskiftet hadde divisjonen totalt sett en relativt bra ordrereserve, med prisnivåer som indikerer en utflating av den fallende trenden som har vært gjeldende gjennom hele 2019.

Storbritannia er et viktig eksportmarked spesielt for de svenske enhetene innen Timber. Selv om det ikke lenger er tvil om at britene skal forlate EU, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan dette vil påvirke den økonomiske utviklingen på lengre sikt. Moelven har, så langt det er mulig før handelsavtalene med EU er klare, gjennomført tiltak for å opprettholde leveransene.

Produksjonsvolumet i 2019 var lavere enn året før, hovedsakelig på grunn av planlagt lavere produksjonstid og produksjonsbegrensninger for å balansere lagernivåene mot slutten av året. Dette ga høyere enhetskostnader enn planlagt, til tross for at gjennomføring av effektiviseringer og kostnadsreduksjoner følger fastsatte planer. I tillegg til tapt foredlingsverdi som følge av redusert produksjon, er resultatet negativt påvirket av verdijusteringer på beholdninger på grunn av prisutviklingen. For året samlet er resultatet negativt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 21,2 mill. Tilsvarende verdijustering i 2018 utgjorde pluss NOK 12,3 mill. Verdijusteringen har ingen kontantstrømeffekt.
Tilgangen på samtlige sortimenter av skogsråvarer var god 2019. Ved utgangen av året var tømmerlagrene høyere enn på samme tid året før, ved enkelte anlegg opp mot maksimumsnivåene. Både tømmerpriser og prisene for flis- og fiberprodukter har vært høyere i 2019 enn året før.

I andre kvartal ble driften ved Timber-divisjonens salgskontorer i henholdsvis Nederland og Polen avviklet. Selskapene Moelven Nederland B.V. og Moelven Polska Sp.z.o.o ble avviklet i 2019. Markedsansvaret for Nederland og Polen er overført til Moelven Deutschland GmbH.

årsberetning Driftsinntekter og resultater wood tabell 2 N

Aktiviteten i byggevarehandelen i Skandinavia falt noe i 2019 sammenlignet med året før. Det var hovedsakelig etterspørselen etter konstruksjonsvirke som avtok, mens interiørprodukter hadde god etterspørsel. I sum ble leveransevolumene for videreforedlede produkter fra Wood-divisjonen lavere enn i 2018. For året sett under ett var prisnivåene høyere enn i 2018, selv med en viss nedgang mot årsskiftet. Prisnivåene for foredlede produkter samt økte leveranser av industritre fra de kombinerte enhetene bidro til at driftsinntektene økte sammenlignet med året før.

Driftsforholdene var generelt gode gjennom året, men brannen ved Moelven Trysil AS ga en del driftsforstyrrelser ved anlegget i Trysil og til dels ved de enhetene som berøres av kontinuitetsplanene. Kostnader til egenandel og karenstid fram til avbruddsforsikringen trådte i kraft ble belastet regnskapet i første kvartal med NOK 5 mill.

Total produksjon innen divisjonen var noe lavere enn i 2018. Dette skyldes hovedsakelig prosessen med nedstengning av driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, redusert tørkekapasitet ved Moelven Trysil AS etter brannen i februar og justering av produksjonsplanene ved enkelte andre enheter for å balansere lagervolumene. Ved Moelven Trysil AS har byggingen av nye tørker gått som planlagt, og samtlige ble igangkjørt i løpet av desember.

Redusert produksjon og driftsforstyrrelser medførte at enhetskostnadene økte sammenlignet med 2018.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff. Som følge av prisutviklingen på industritre internasjonalt har råstoffkostnaden for disse enhetene blitt redusert gjennom året.

For de tømmerforbrukende enhetene i divisjonen har tilgangen på samtlige sortimenter av skogsråvarer vært god gjennom året. Ved utgangen av 2019 var tømmerlagrene høyere enn på samme tid året før, ved enkelte anlegg opp mot maksimumsnivåene. Både tømmerpriser og prisene for flis- og fiberprodukter har vært høyere i 2019 enn året før.

På grunn av prisutviklingen er resultatet negativt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 11,6 mill. Tilsvarende verdijustering i 2018 utgjorde pluss NOK 76,3 mill. Verdijusteringen har ingen kontantstrømeffekt.

Som en følge av beslutningen som ble fattet i tredje kvartal 2019 om å avvikle driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, er akkumulert driftsresultat belastet med kostnadsavsetninger på til sammen NOK 17,0 mill.

Akkumulert driftsresultatet for 2018 er belastet med til sammen NOK 66,1 mill. i nedskrivninger knyttet til beslutningen i tredje kvartal 2018 om avvikling av Moelven Are AS, samt gjennomførte nedskrivningstester på anleggsmidler i forbindelse med årsoppgjøret som ga indikasjoner på verdifall på til sammen MNOK 52,5 mill.

årsberetning Driftsinntekter og resultater byggsystemer tabell 3 N

Ved årsskiftet var ordrereserven totalt NOK 131 mill. høyere enn på samme tid 2018. Det er hovedsakelig byggmodulvirksomheten som står for bedringen. Lav markedsaktivitet og svak ordresituasjon ved enkelte enheter gjør det imidlertid fortsatt nødvendig å opprettholde den nedjusterte kapasiteten.

For limtrevirksomhetene i både Norge og Sverige falt aktivitetsnivået noe sammenlignet med året før. I begge land er produksjonskostnadene for høye til å skape gode resultater med dagens aktivitets- og prisnivå. Dette innebærer at det stilles høye krav til gjennomføring av effektiviseringstiltak og konsepttilpasninger framover, og forbedringsprosjekter er iverksatt.

For byggmodulvirksomheten i Norge har aktiviteten innen bygg og anlegg vært god i 2019, og produksjonen til dette markedssegmentet har fungert tilfredsstillende. Den nye robotlinjen som er installert ved fabrikken i Moelv er igangkjørt, og vil gi ytterligere effektivisering av driften fremover. Innen boligsegmentet har aktiviteten vært lav, og permitteringer ble gjennomført gjennom første halvår og fram til august. Produksjonen ble satt i gang igjen men med noe redusert kapasitet i august. Mot slutten av året bedret ordresituasjonen seg ytterligere, men det vil fortsatt ta noe tid før produksjonstakt og resultater kommer opp på målsatt nivå.

For de svenske modulvirksomhetene har etterspørselen etter enklere moduler som benyttes innen bygg og anlegg samt utleie, vært noe svakere enn normalt. Boligsegmentet er fortsatt noe avventende, men mot slutten av 2019 var det tegn til bedring. Også for den svenske delen av virksomheten bedret ordrereserven seg mot slutten av året, men økning i produksjon ligger fortsatt noe fram i tid. Samlet sett for virksomheten i Sverige har det ikke vært grunnlag for å reversere kapasitetstilpasningene som er gjennomført i løpet av 2019. I henhold til svensk lovgivning er permitteringer ikke tillatt. For å tilpasse kapasiteten til markedsforholdene er derfor oppsigelser nødvendig. Gjennom oppsigelser og Avvikling av avtaler om innleie av personell har kapasiteten i sum blitt redusert med noe over 30 prosent i løpet av året.

For systeminnredninger fra Moelven Modus har markedsaktiviteten vært god både i Norge og Sverige, spesielt i og omkring hovedstedene og de største byene. I Norge har aktiviteten i enkelte andre områder, som Nord Norge og på Vestlandet falt til nivåer som kan medføre behov for kapasitetstilpasninger dersom det vedvarer. I Sverige er situasjonen bedre, men prisnivåene er fortsatt for lave til å skape tilfredsstillende lønnsomhet. Markedets miljøfokus er betydelig forsterket i tillegg til krav til fleksibilitet og god design i aktivitetsbaserte arbeidsmiljø. Materialvalg og produktdokumentasjon blir stadig viktigere i forbindelse med miljøsertifisering av bygg. Alt dette, i tillegg til myndighetenes fokus på seriøsitetsarbeidet i byggebransjen, er gunstig for virksomheten. I løpet av 2019 er det igangkjørt en ny malingslinje på fabrikken i Hulån i Sverige, og det er investert i nytt produksjonsutstyr for produksjon av Eco Panel ved fabrikken i Norge. Investeringene vil bidra til ytterligere effektivisering av produksjonen.

årsberetning øvrige tabell 4 N

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Moelven Pellets AS, som ble stiftet i juni 2018 for å forestå bygging og drift av den nye pelletsfabrikken og energisentralen i tilknytning til Moelven Soknabruket AS, inngår også i området, men foreløpig uten resultatposter av betydning. Energisentralen ble igangkjørt i september, og Pelletsfabrikken startet prøveproduksjon i månedsskiftet september/oktober. De første pelletsleveransene skjedde i oktober. Innkjøring av fabrikken har pågått som planlagt gjennom hele fjerde kvartal.  Det er inngått en samarbeidsavtale med SCA om levering av pellets. Avtalen innebærer at det svenske konsernet SCA kjøper hele produksjonsvolumet fra fabrikken til Moelven Pellets AS på Sokna.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig aktivitetsnivået innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, driver Moelven i en viss utstrekning oppkjøp og videresalg av dette, blant annet basert på etablerte togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av 2019 er det gjennomført investeringer på totalt NOK 478,7 mill (497,4). Den høye investeringstakten er i henhold til investeringsprogrammet i konsernets strategiplan. Den mest omfattende enkeltinvesteringen i 2019 har vært Moelven Pellets AS’ bygging av en nye pelletsfabrikk og energisentral på Sokna utenfor Hønefoss. Prosjektet inngår i det totale investeringsbeløpet med NOK 169 mill i 2019.

Av- og nedskrivninger i 2019 utgjorde NOK 294,4 mill (346,5). For 2019 inkluderer summen NOK 17,0 knyttet til avviklingen av driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, og for 2018 totalt NOK 66,1 mill knyttet til avviklingen av Moelven Are AS samt verdivurdering etter IAS 36.

Ved utgangen av 2019 var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 518,0 mill (5 302,3). I tillegg til høye investeringer i 2018/2019 og regnskapseffektene av implementeringen av IFRS 16 – Leasing, er økte lagerbeholdninger hovedårsaken til økningen i totalkapitalen.

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i 2019 var NOK 466,3 mill (653,1), som gir NOK 3,60 (5,04) per aksje. Endringen sammenlignet med fjoråret skyldes svekket inntjening samt naturlige svingninger i arbeidskapitalposter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 14,3 mill. (minus 167,5).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 136,4 mill (721,4) ved årsskiftet. Leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 198,8 mill (43,4). Økningen fra 31.12.2018 skyldes hovedsakelig balanseføring av alle leie- og leasingavtaler i henhold til IFRS 16 – Leasing, som ble implementert fra og med 1. januar 2019.

Likviditetsreserven var NOK 951,0 mill (1 239,4). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året. Hovedfinansieringen har forfall 17. juni 2021 og prosessen med refinansiering av denne er iverksatt.

Egenkapitalen ved utgangen av 2019 var NOK 2 368,2 mill (2 435,3) som tilsvarer NOK 18,3 (18,7) per aksje. Egenkapitalandelen var 42,9 prosent (45,9). Utbyttet for 2018 på NOK 1,74 (0,68) per aksje, totalt NOK 225,4 mill (88,1) ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal 2019 (2018). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I 2019 var endringen minus NOK 30,8 mill (minus 17,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Risiko

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av de risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft. Konsernets finansielle policy er basert på at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i retningslinjene for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter eller indeksreguleringer. Konsernets sammensetning av enheter som retter seg mot forskjellige hovedmarkeder fungerer også risikoreduserende. Hovedmarkedene påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden.

årsberetning Risiko Sensitivitetsanalyse N

Priser på ferdigvarer

Moelven-konsernets enheter opererer i markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser.

Priser på sagtømmer

Årlig benytter Moelven-konsernets enheter omkring 4,5 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu i sin produksjon. Total verdi er cirka NOK 2 500 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører. Disse leverandørene er på sin side avhengig av fungerende markeder innenfor akseptable transportavstander, samt tilfredsstillende prisnivåer for både sagtømmer og massevirke. Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene. Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med forventede endringer i ferdigvareprisene.

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er celluloseflis og sagspon samt diverse tørrfraksjoner. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det

øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og fiberindustrien. Siden en endring av fortjenestemarginen for disse produktene har direkte innvirkning på konsernets resultat, er avstand til kundene og tilgang på effektive logistikkløsninger for vei- eller jernbanetransport av stor betydning.

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 225 GWh elektrisk kraft. I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom bilaterale avtaler med kraftleverandørene med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswapper, FRAer og sammensatte swapper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 60 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år.
 

Valutarisiko

Om lag 15 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko.

Det er i tillegg en betydelig handel konserninternt og –eksternt med både råstoff og ferdigvarer mellom Sverige og Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK, GBPSEK, SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2019 SEK 1 302,3 mill (1 371,5).

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av en langsiktig trekkfasilitet fra juni 2016 med en totalramme fordelt på NOK 850 mill og SEK 750 mill. I låneavtalen var det inkludert muligheter til utvidelse av løpetiden med inntil to år. Disse ble benyttet i henholdsvis 2017 og 2018. Ytterligere forlengelse er ikke mulig, og låneavtalens endelige forfall er juni 2021. Refinansieringsprosessen er iverksatt og vil etter planen fullføres i løpet av andre kvartal 2020.

Låneavtalen inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til utbytteutdeling, egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2019 var konsernets nøkkeltall vesentlig bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene brytes. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på til sammen ca. NOK 312 mill som fornyes årlig.

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en policy for industriforsikringer som er sentralstyrt og som følges av alle selskapene. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.
Den 13. februar 2019 brøt det ut brann i trelasttørkene ved Moelven Trysil AS. Brannvesenet ble raskt varslet, og Moelven fikk raskt kontroll over alle medarbeiderne ved sagbruket. Ingen personer kom til skade, men flere av tørkene ble utsatt for betydelig skade. De minst berørte tørkene kom relativt raskt tilbake i drift og ved utgangen av første kvartal var tørkekapasiteten tilbake på ca. 50 prosent av nivået før brannen. Skadene på de øvrige tørkene viste seg å være så omfattende at skadeomfang sett opp mot alder gjorde at det ble besluttet å bygge nye i stedet for å reparere de gamle. Ved hjelp av etablerte kontinuitetsplaner ble driftsavbruddet begrenset gjennom å utnytte kapasitet på andre anlegg.
Karenstid og egenandel på skade- og avbruddsforsikring ble belastet regnskapet med ca. NOK 5 mill i første kvartal. De nye tørkene ble igangkjørt i november/desember 2019.

Informasjonsteknologi
I en stadig mer sammenkoblet verden med økende digitalisering både generelt i samfunnet men også i bedrifter som Moelven, er løpende vurdering av IT-risiko viktig. Sammenkoblede verdikjeder øker effektivitet, produktivitet og kvalitet, men øker også sårbarhet for digitalt utfall av tjenester. Med økende trusselbilde både nasjonalt og internasjonalt og de siste års medierapporterte hendelser etter IT-angrep mot bedrifter og offentlige institusjoner, har Moelven viet ekstra oppmerksomhet til IT-sikkerhet og -risiko siste år. Moelven følger grunnprinsipper for IT-sikkerhet, og jobber løpende med identifikasjon og kartlegging av risiko, beskyttelse av systemer og data, opprettholdelse av IT-sikkerhet samt forberedelser til eventuelle hendelser og avvikshåndtering og gjenopprettelse fra slike.

Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme, og dette følges tett opp av konsernledelsen. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet. I samsvar med Moelvens merkevareplattform gjelder dette uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert.

Risiko for miljøkostnader

Moelven-konsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser knyttet til miljøpåvirkning. Et av formålene med konsernets bærekraftspolicy er å minimere risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed også risikoen for miljøkostnader.

Klimarisiko

Den globale klimakrisen får økende betydning for Moelven. Risikobildet er i endring både for Moelven og samfunnet for øvrig. Samtidig oppstår det også store muligheter for de som er med på det grønne skiftet.

Moelven er til en viss grad eksponert for overgangsrisiko. Generelt vil endringer innen reguleringer, politikk og omdømme ha en potensiell positiv effekt for Moelven, da treprodukter ansees som en viktig komponent i det grønne skiftet. Det er gode muligheter for å øke markedet og tilby nye produkter og tjenester. Samtidig er det tydelig at konkurransen om klimavennlige byggematerialer blir større, med stadig nye produkter, løsninger og aktører på markedet.

Moelven er utsatt for vesentlig akutt fysisk klimarisiko. Ekstremvær kan gjøre skade på stående skog, noe som i neste omgang kan ha potensiell effekt på kvalitet, prisnivåer og tilgang på tømmer. Flom er også relevant da mange av Moelven sine sagbruk ligger i nær tilknytning til elver og vassdrag. Dette er en kjente problemstillinger som det har vært jobbet strategisk med i mange år. Kronisk fysisk klimarisiko, som økt volatilitet i værforhold, mer nedbør og økt gjennomsnittstemperatur kan også påvirke Moelven. På kort sikt kan avvirkning bli påvirket ved våte og varme vintre, og på lengre sikt kan råstoffkvaliteten påvirkes.

Moelven har gjennomført en klimarisiko og -mulighetskartlegging for å bedre forstå hvordan selskapet blir påvirket av disse globale trendene og hvordan selskapet skal sikre langsiktig verdiskapning fremover i tid. Analysen er basert på rapporteringsanbefalingene til «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD). TCFD ble initiert av G20 landenes «Financial Stability Board» for å hjelpe selskaper og eiere til å bedre forstå hvordan klimaendringer påvirker ledelse, strategi, risiko og målsetninger.

Ledelse:

Styrets rolle
Styrets ansvar og oppgaver følger den til enhver tid gjeldende lovgivning samt styreinstruksen som er fastsatt for Moelven Industrier ASA. Dette gir styret det overordnede ansvaret for å sørge for en betryggende kontroll med selskapets virksomhet. Forholdet til klimarisiko og klimamuligheter faller inn under dette. I henhold til den gjeldende styreinstruksen gjennomgår og vedtar styret årlig selskapets policy for en bærekraftig virksomhet og etiske retningslinjer. Disse gir føringer for hvordan Moelven skal integrere hensynet til omverdenen i verdiskapingen. Bærekraftspolicyen fastslår også at Moelven skal offentliggjøre sine resultater og progresjon innen området gjennom en årlig bærekraftsrapport. Bærekraftsrapporten behandles og vedtas av styret sammen med selskapets årsregnskap og styrets beretning. Det er ikke etablert egne styreutvalg med hensyn til klimarisiko og bærekraft.

Ledelsens rolle
Konsernsjefen står for den daglige ledelse av Moelvens virksomhet og følger de retningslinjer styret har gitt.
Overvåking og kontroll med klima- og bærekraftspørsmål er organisert under økonomi og finans i konsernledelsen, hvor også ansvaret for intern kontroll og risikostyring for øvrig er plassert. Det er i tillegg etablert konsern- og/eller divisjonsovergripende funksjoner for kontroll og oppfølging der dette er hensiktsmessig. Eksempler på dette er råvareforsyning, råvaresertifiseringsordningene PEFC™ og FSC®, energioppfølging samt HMS.
Det finnes også eksempler på klimarelaterte spørsmål som er tett integrert i den daglig operative virksomheten. Dette gjelder spesielt produktsertifiseringer, driftstillatelser osv. Moelven har en desentral organisasjonsmodell hvor de fleste operative enhetene er selvstendig juridiske enheter. De lokale styrene og selskapsledelsen har et selvstendig ansvar for oppfølging av klima- og bærekraftspørsmål på enhetsnivå.

Strategi og scenarioanalyse

I risikovurderings- og strategiprosessen vurderer Moelven følgende kortsiktige, mellomlange og langsiktige tidshorisonter: Kortsiktig 0-5 år, mellomlang sikt 5-10 år og langsiktig 10-30 år. Definisjonen følger tidsrammen som er fastsatt av IEA i World Energy Outlook. Det kortsiktige synspunktet er i tråd med Moelvens eksisterende strategiske utsikter. På mellomlang sikt vurderes investeringene og eiendelene med tanke på mulige trender og risikoer mot 2030, med et skifte i global politikk og markeder relatert til klimahandlinger. Det langsiktige synet er også relevant da flere Europeiske land har eksisterende målsetninger om tilnærmet null utslipp i 2050. Både Norge og Sverige har forpliktet seg til utslippskutt gjennom Parisavtalen fra 2015. Norge vedtok i juni 2017 Klimaloven, som har en sentral målsetting om at klimagassene i Norge i 2030 er redusert med minst 40 prosent fra referanseåret 1990. I tillegg skal Norge være et lavutslippssamfunn i 2050 med i størrelsesorden 80-95 prosent reduksjon i klimagassutslippene. EU har blant annet foreslått et nytt rammeverk, European Green Deal, som blant annet foreslår å vedta en ambisjon om at hele EU skal bli karbonnøytralt innen 2050.

Risikoer og muligheter er identifisert gjennom scenarioutvikling, hvor Moelven har utviklet to scenarioer for kort, mellomlang og lang tidshorisont. Scenario 1 beskriver en verden som iverksetter tiltak for å begrense global oppvarming til godt under to grader innen slutten av århundret, i samsvar med anbefalinger fra IPCC. Dette scenarioet bruker hovedsakelig data fra IEAs Sustainable Development Scenario og IPCCs RCP 4.5.

Scenario 2 beskriver en verden som ønsker å handle, men som sliter med å iverksette effektive tiltak, noe som fører til en global oppvarming mellom 2,5 til 3,5 grader. Dette scenarioet bruker hovedsakelig data fra IEAs Stated Policies og IPCCs RCP 8,5. I tillegg til IPCC- og IEA-anslagene, inkluderer begge scenarioene lokale faktorer og alternative kilder, ettersom driftsområdene til Moelven kan avvike fra globale perspektiver. For eksempel kan Norge iverksette tiltak i samsvar med anbefalinger fra IPCC, mens global politikk og initiativer fremdeles ikke er strukturert i samsvar med en verden som begrenser den globale oppvarmingen til godt under to grader.

Identifiserte risikoer

# Risiko Risikotype Beskrivelse av risiko Risiko nivå Mulighet til å påvirke Tidshorisont
A Uforutsigbar tilgang på råmaterialer Fysisk akutt klimarisiko
og
Fysisk kronisk klimarisiko

Økende grad av storm og ekstrem nedbør i Norden. Markedsbalansen i hele verdikjeden forstyrres som følge av tilbudssidesjokk i råvaremarkedet.

Økt risiko for skogbranner i Norden.

Uforutsigbare utbrudd av skadedyr og skadesopp.

Høy Lav Kort / Lang
(0-30 år)
B Ekstremværskader på industri og infrastruktur Fysisk akutt klimarisiko Større og hyppigere ekstremvær-hendelser i Norden. Skader eller behov for forebyggende tiltak som f.eks. er begrenset til et geografisk område vil påvirke konkurransekraften. Høy Middels Kort / Lang
(0-30 år)
C Endret råstoffkvalitet Fysisk kronisk klimarisiko Økt temperatur bidrar til bedre vekstvilkår for trær men også lavere kvalitet. Medium Lav Lang
(10-30 år)
D Sluttproduktet tåler ikke et mer ekstremt klima Fysisk kronisk klimarisiko Ekstremvær krever mer robuste materialer.
Impregneringsmidler (kreosot) reguleres muligens i økende grad.
Medium Lav Lang
(10-30 år)
E Endrede behov for lagring av materialer Fysisk kronisk klimarisiko Mer ekstremvær skaper utfordringer med å lagre materialer utendørs. Medium Lav Kort / Middels
(0-10 år)
F Økte strømpriser Marked Norge selger strøm til utlandet, f.eks. Storbritannia Medium Lav Kort /Lang
(0-30 år)
G Økte priser på fossilt drivstoff Lover og reguleringer Norske myndigheter øker CO2-avgiften for å nå mål om utslippsreduksjon i transportsektoren. Medium Middels Kort / Middels
(0-10 år)
H Fossile brensler blir underlagt utslipps-restriksjoner Lover og reguleringer Nye reguleringer som stiller krav til omlegging av driftsform eller investeringer i nye anleggsmidler. Lav Middels Lang
(10-30 år)
I Byggematerialer fra andre næringer blir klimavennlige Teknologi Andre bransjer tar i bruk grønn teknologi, for eksempel CCS i betongproduksjon. Høy Lav Lang
(10-30 år)
J Endret oppfatning av skogens rolle i det grønne skiftet Omdømme Økt kunnskap og engasjement om skogens rolle i det grønne skiftet og potensielle nye krav til forvaltning. Høy Middels Middels
(5-10 år)

Moelven er spesielt utsatt for fysisk klimarisiko, teknologirisiko og omdømmerisiko. Fysisk klimarisiko kommer fra endringer i vær og klima, og for Moelven vil dette hovedsakelig kunne påvirke råvaretilgang samt frekvens og alvorlighetsgrad av flom. Råvaretilgangen kan bli påvirket gjennom ekstremvær, hvor et historisk eksempel er orkanen Gudrun i 2005 som felte skog tilsvarende ett års normal avvirkning i Sverige. Skogbrann er også en risikofaktor som øker med økt gjennomsnittstemperatur og perioder med tørke. Avvirking kan også bli påvirket av lange milde vintre, grunnet utfordringer med fremkommelighet i skogen. Denne risikoen har hatt påvirkning på Moelven historisk, og det forventes at risikonivået vil øke i takt med klimaendringene.

I dag ansees trematerialer som et av de mest bærekraftige byggematerialene, men Moelven kan risikere økt konkurranse på området grunnet teknologiutvikling i andre sektorer. Eksempler på dette er bruk av karbonfangst i sement- og betongindustrien eller bruk av bærekraftig hydrogen i elektrolyse av stål. Moelven har liten påvirkning på denne risikoen, men har allerede en godt etablert merkevare som produsent av bærekraftige byggematerialer. Risikoen er gjeldende i dag, med konkurrerende produkter som tydelig markedsfører seg som bærekraftige. Risikoen er forventet å øke vesentlig hvis det blir vedtatt karbonfangst på sementproduksjon i Norge, og at planene for utslippsfri produksjon av stål blir realisert i Sverige.

Moelven står også ovenfor en potensiell omdømmerisiko, hvor det eksisterer store forventninger til at skognæringen og bioøkonomien skal fungere som en akselerator for det grønne skiftet. For at dette skal muliggjøres er det viktig at myndighetenes virkemiddelapparat bistår næringen for videre utvikling, gjennom blant annet tilrettelegging for økt effektivitet i transport og langsiktige rammevilkår. Samtidig vurderes det på EU-nivå å sette nye krav til bærekraftig forvaltning av skog, som potensielt kan ha konsekvenser for Moelvens drift og eksterne interessenters syn på Moelven. 

Moelven jobber aktivt med risikoene for å redusere konsekvensen og sannsynligheten for at de inntreffer som oppsummert i tabellen under:

# Risiko Beskrivelse av risikoreduserende tiltak
A Uforutsigbar tilgang på råmaterialer Sentralisert og kompetent innkjøpsorganisasjon, lange forretningsrelasjoner som er lojale i sitt innkjøp.
B Flomskader på industri og infrastruktur Flomvoll, beredskapsplaner både for opprettholdelse av leveranser og vern av maskiner og anlegg. Strategisk og kontinuerlig arbeid for god kvalitet og dimensjonering på infrastruktur (bil og bane)
C Endret råstoffkvalitet Kontakt og involvering med forskningsmiljøer. Intern kompetanseutvikling og produktutvikling.
D Sluttproduktet tåler ikke et mer ekstremt klima Produktutvikling, utvikling av konstruksjonsmetoder, samarbeid med f.eks. malingsprodusenter.
E Endrede behov for lagring av materialer Bygging av klimalagre, paraplytak, utvikling av emballasjematerialer.
F Økte strømpriser Innkjøps- og sikringsstrategi.
G Økte priser på fossilt drivstoff Bygge kompetanse om og utnytte alternative energikilder.
H Fossile brensler blir underlagt utslipps-restriksjoner Ta i bruk ny og forbedret teknologi for produksjon av bioråstoff til energiformål.
I Byggematerialer fra andre næringer blir klimavennlige Arbeide for stadig forbedring av eget klimaavtrykk og dokumentasjon av det samlede klimaavtrykket. Deltakelse i forskning og utvikling av objektive og gode beregningsmetoder for klimaavtrykk over levetid.
J Endret oppfatning av skogens rolle i det grønne skiftet Bidra til forskning og samfunnsopplysning

 

Ved å vurdere de to scenarioene opp mot hverandre, vil Moelven ha bedre forutsetninger for langsiktig verdiskaping i scenario 1 (lavutslipp). Fysisk klimarisiko er lavere i dette scenarioet, og man kan forvente økt etterspørsel etter konsernets produkter. Scenario 2 gir økt uforutsigbarhet både med tanke på fysisk- og overgangsrisiko som vil stille økte krav til Moelvens risiko- og mulighetshåndtering for å sikre langsiktig verdiskapning. 

Identifiserte muligheter

Klimaendringer og det grønne skiftet gir også vesentlige nye muligheter for Moelven. Det er utfordrende å kvantifisere mulighetene, da dette må vurderes fra sak til sak. På generelt grunnlag så er det likevel naturlig å tro at mulighetene overstiger de potensielt negative risikoene, ved at Moelven aktivt griper mulighetene som klimaendringer og det grønne skiftet vil gi.

# Mulighet Mulighets-type Beskrivelse av risiko Finansiell konsekvens
A Økt energi-effektivitet i egen produksjon Ressurs-effektivitet Teknologiutvikling gjør det mulig å øke ressursutnyttelse i produksjonsprosesser
NB! Termisk og el.
Lavere produksjons-kostnader
Inntekt fra salg av overskuddsvarme
B Nye reguleringer og bedret infrastruktur som muliggjør økt bærekraftig transport Ressurs-effektivitet Bruk av opptil 74 tonns veitransporter i Norge på hele veinettet, inkludert skogsbilveiene vil muliggjøre et stort effektiviseringspotensial Reduserte kostnader tilknyttet transport
C Bruk av fornybar energi til egen produksjon Fornybar energi

Teknologiutvikling gjør fornybar energi mer effektiv

Lover og reguleringer tilrettelegger for bruk av fornybar energi

Lavere produksjons-kostnader
D Økt etterspørsel etter bioenergi til oppvarming Marked, produkter og tjenester Økt bevissthet blant forbrukere om klimafotavtrykk til oppvarming Økt verdi på Moelvens produkter
E Økt etterspørsel etter trebaserte produkter og materialer Marked, produkter og tjenester

Strengere krav til klimavennlige bygg

Økt etterspørsel etter råvarer som erstatter fossile kilder (eks. drivstoff, plast, mm)

Skogbranner i Sør-Europa driver internasjonal etterspørsel

Økt markedsandel og salg av Moelvens produkter
Økte inntekter fra bredere portefølje
F Restriksjoner på importert trevirke Marked Norske myndigheter innfører restriksjon på importert trevirke grunnet økt risiko for innføring av fremmede skadedyr Mindre konkurranse fra utenlandske aktører
Økt markedsandel
G Økt tilvekst av skog Marked Varmere klima bedrer vekstforholdene for skog i Norge og Sverige Økt råvaretilgang og lavere pris på råvarer
H Endret råstoffkvalitet Marked Økt temperatur bidrar til bedre vekstvilkår for skogen, men også endret kvalitet. Avhengig av geografi og kundesegment kan dette innebære utviklingsmuligheter. Økte inntekter fra en bredere produktportefølje og/eller større volum.
I Økt tilgang på kompetanse og arbeidskraft Omdømme Økt attraktivitet som bransje Økt konkurransekraft

Risikostyring

I 2019 utførte Moelven den første klimarisiko og –mulighetskartleggingen. Prosessen har vært organisert under økonomi og finans i konsernledelsen. For å kvantifisere risikoen har Moelven brukt sitt eget risikorammeverk som er basert på COSO rammeverket, med de samme risikokategoriene som brukes for andre risikovurderinger i selskapet. Risikoen er rapportert med kategoriene Høy, Medium og Lav.

Det er ikke rapportert nøyaktig konsekvens og sannsynlighet da kvaliteten på analysene er vurdert til å være for umoden for ekstern publikasjon. Konsekvens og sannsynlighet er derfor samlet rapportert med kategoriene høy, medium og lav basert på følgende konsekvenskategorier.

Kategori Finansiell konsekvens Omdømme konsekvens
Veldig høy >120 MNOK Internasjonal langvarig mediedekning og / eller alvorlig og vesentlig tap av markedsandeler
Høy 40-120 MNOK Internasjonal / nasjonal langvarig mediedekning og / eller tap av markedsandeler

Medium

 

8-40 MNOK Nasjonal mediedekning

Lav

 

4-8 MNOK Lokal mediedekning

Veldig lav

 

0-4 MNOK Mediedekning uten omdømmekonsekvens

Resultatene av vurderingen av klimarisiko og muligheter i 2019 er evaluert av konsernledelsen og styret, og disse vurderingene vil danne grunnlaget for strategiske diskusjoner på kort, mellomlang og lang sikt. I løpet av 2020 vil Moelven etablere et nytt internkontrollsystem på konsernnivå, og klimarisikoprosessen vil bli integrert i dette. Dette vil muliggjøre at klimarisiko og -muligheter blir håndtert på lik linje med andre risikoer og muligheter i konsernet og bidra inn i konsernets strategi- og budsjettprosesser.

Nøkkeltall og målsetninger

Årsberetning kilimarisiko tabell 5 N

For detaljer tilknyttet klimagassregnskapet se bærekraftsrapporten 2019.

GEVA (Greenhousegas Emissions per Value Added) er et uttrykk for forholdet mellom klimagassutslipp og verdiskaping. Det er gjort beregninger som viser at en årlig reduksjon på 5 %, dvs at klimagassutslippene blir mindre sammenlignet med verdiskapingen, er nødvendig for at det skal være mulig å nå målene i Parisavtalen. Moelven har knyttet sin bærekraftsstrategi opp mot bærekraftsmålene i Parisavtalen, og er på den måten forpliktet til å jobbe for en slik reduksjon. GEVA målt for et enkelt år gir liten informasjonsverdi, det er den langsiktige utviklingen som vektlegges.

I løpet av 2018 ble biokjelen som gir varmeenergi til Moelven Valåsen AB satt ut av drift grunnet en brann.For å sikre energileveransen ble det etablert en reserveløsning med et oljebasert fyranlegg. Forbruket av fyringsolje i perioden reserveløsningen var operativ, er hovedårsaken til økningen av scope 1-utslipp og GEVA-verdien i 2018. Den nye biokjelen som ble bygget etter brannen har vært i drift i hele 2019, og bidrar sterkt til reduksjonen i CO2-utslipp innenfor scope 1 sammenlignet med 2018. En viss økning i bruk av fossile energikilder ved enkelte andre enheter i kombinasjon med redusert EBITDA for konsernet samlet gjorde at GEVA-verdien ikke kom ned på 2017-nivå. Innenfor strategien som foreligger er det imidlertid planlagt tiltak som vil bidra til ytterligere reduksjon i strategiperioden.

Ansatte, helse, miljø og sikkerhet

For en detaljert beskrivelse av HMS-området, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c som er publisert i konsernets Bærekraftsrapport.

Påvirkning på det ytre miljøet

For en detaljert beskrivelse av hvordan konsernets virksomhet påvirker det ytre miljø, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c som er publisert i konsernets Bærekraftsrapport.

Innovasjon

Moelven ser på innovasjon som hele prosessen fra en idé oppstår til kunden har kjøpt et nytt produkt eller tjeneste som representerer en merverdi, eller en ny produksjonsprosess er implementert.

Moelvens innovasjonssatsning er hovedsakelig å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Konsernet driver ikke grunnforskning i egen regi, men deltar i prosjekter der dette vurderes hensiktsmessig. FoU-prosjektene skal bidra til at de ulike forretningsområdene i konsernet styrkes og forretningsrisiko reduseres. Dette kan også innebære deltakelse i innovasjonsprosjekter utenfor egen verdikjede, men da i prosjekter som støtter opp om Moelvens virksomhet og vekstmuligheter. Et eksempel er to pågående prosjekter ved Moelven Töreboda AB for å utvikle og forbedre byggsystemer og akustikk i høye trehus. Dette vil bidra til å forbedre Moelven Törebodas egenutviklede system Trä8 ytterligere. De to prosjektene ble startet i oktober 2017, og skal pågå i henholdsvis fem og tre år. Prosjektet «Prowood» gjennomføres i samarbeid med Företagsforskarskolen Prowood, hvor formålet er å støtte og øke konkurransekraften hos svensk treindustri. Det andre prosjektet inngår i det europeiske prosjektet «Acoutect», som er et samarbeid mellom 12 europeiske universiteter og foretak, blant annet Chalmers Tekniska Högskola og Eindhovens Tekniska Högskola. To doktorgradsstipendiater er ansatt under prosjekttiden, noe som knytter virksomheten til det øvrige akademiske miljøet.


Et annet forskningsprosjekt hvor Moelven er deltaker er «BioNext». Dette er et forskningsprosjekt i regi av Norges Forskningsråd og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). De øvrige deltakerne i prosjektet er Sintef Energi AS, Statkraft Varme AS, Handelshøyskolen BI, Avinor AS, Glommen Mjøsen Skog SA, University of Utrecht og Linneuniversitetet. Hovedformålet med BioNext er å identifisere og vurdere kommersielle, regulatoriske og tekniske løsninger mot en økonomisk levedyktig skogbioenergisektor.

For at konsernets misjon «gi folk gode rom» skal kunne opprettholdes over tid er det avgjørende at produkter og prosesser utvikles kontinuerlig i takt med omverdenen. Ansvaret for innovasjon ligger hos konsernledelsen. Konsernet skal legge til rette for innovasjon og tilføre ressurser, støtte og koordinere. Innovasjonsprosessene utøves hos de enkelte virksomhetsområdene hvor kompetansen er størst. Der det er større deler av Moelvenkonsernet som vil ha nytte av innovasjonsområdet blir det gjennomført felles prosjekter. Eksempler på dette er partnerskapet i forskningssenteret FME ZEN (Zero Emission Neighbourhood), som skal utvikle nullutslippsløsninger for byområder. Over en periode på 8 år, og med et budsjett på 400 mill NOK, skal senteret finne smarte løsninger på alt fra produksjon og distribusjon av varme og strøm innad i nabolag, til å finne verktøy for å planlegge nullutslippsområder. Moelvens kompetanse på anvendelse av tre i bygg bidrar til å bygge pilotområder med klimasmarte materialer og til å dokumentere CO2-fortrinnene. I 2019 har det blitt vedtatt å iverksette en caseutredning basert på innspill fra blant annet Moelven. Målsettingen er å finne gode objektive og anvendbare metoder for å undersøke CO2-avtrykk for bygg i henholdsvis tre og betong over byggets levetid, og gjøre sammenlikninger av disse. En av faktorene som kompliserer en slik sammenligning er at det benyttes ulike byggemetoder avhengig av materialvalg. Moelvens oppfatning er at treets iboende gode miljøegenskaper, herunder lagring av karbon, er et positivt bidrag for å redusere CO2-utslipp og at bruk av tre i fremtidige bygg derfor inngår som en del av løsningen på klimakrisen. Moelven arbeider også for at forskningsprogrammet skal ta opp enda et case med påbygg og utvidelse av eksisterende bygg ved bruk av tre som tema. Det å bevare bygningene vi allerede har, og løse nye behov ved å bygge på eller bygge om, vil være mer økonomisk og gi et mindre klimaavtrykk enn å rive for å bygge nytt. Det passer også godt inn i konsepter rundt arealutnyttelse og fortetting. Samlet sett passer både det å bygge med tre, men samtidig ikke bruke mer tre enn nødvendig godt inn i Moelvens bærekraftsmålsetting om å være en klimapositiv virksomhet.

Moelven er medlem og deleier i Norwegian Wood Cluster SA (NWC), som er en næringsklynge innen verdikjeden skog-, treindustri og bygg. NWC eies av Glommen Mjøsen Skog SA, Statskog SF, Gausdal Bruvoll SA, Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Kontur Arkitekter AS, Begna Bruk SA og NTNU.  NWC er registrert som samvirkeforetak med et ikke-økonomisk formål. Klyngeavtalen ble inngått 13. februar 2017, selskapet stiftet 9. august 2017 og startet driften 1. september 2017.

NWCs formål er gjennom tettere samarbeid å utvikle klyngen til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. Klyngesamarbeidet har til hensikt å gi deltakerne tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid, øke verdiskapningen og lønnsomheten hos Klyngedeltakerne samt å ivareta deres felles interesser overfor offentlige myndigheter. Moelvens deltakelse i Norwegian Wood Cluster vil gi konsernet en plattform for utvikling sammen med flere aktører og være et viktig bidrag til konsernets FOU arbeid framover.

Gjennom datterselskapet Moelven Van Severen AS er Moelven også deltaker Woodworks! Norwegian Forest and Wood Cluster, som er en komplett skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag. Prosjektet Arena Skog er fra 2020 utvidet i omfang og heter nå Arena Pro. Arenaprosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang for økt anvendelse av tre og trefiber innenfor eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Potensialet er betydelig. Dette bidrar ikke bare til større markedsområder for skogindustrien, men også til at andre industrier blir mer bærekraftige, i tråd med bioøkonomiens premisser.

Produktutvikling og produktinnovasjon

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger.

Det nyeste utviklingsprosjektet som er igangsatt innen Limtre er Moelven Töreboda AB sitt samarbeid med innovasjonsselskapet Modvion om å utvikle modulære vindkrafttårn i limtre. Vindkraft blir generelt mer lønnsomt jo høyere vindmøllene kan bygges. Det blåser sterkere og mer stabilt i høyden, og større rotorblader kan drive en større generator. Den første prototypen av vindkrafttårn i limtre er 30 meter høy og skal etter planen monteres på Björkö i Göteborgs skjærgård våren 2020. Målsettingen for prosjektet er å utvikle et konsept som gjør at man kan bygge 150 meter høye vindkrafttårn i limtre.

Verdens høyeste trehus, det 85,4 meter høye Mjøstårnet i Brumunddal hadde ikke vært mulig å bygge slik det står i dag uten tekniske løsninger som er utviklet av både Moelven Limtre AS i Moelv og Moelven Töreboda Limträ AB i Töreboda.

Trä8-systemet, som inngår som en sentral komponent i Mjøstårnet har blitt utviklet ved Moelven Töreboda AB over flere år. Trä8 er et limtrebasert byggesystem for høye trehus. I tillegg til selve limtrekonstruksjonen hensyntar systemet moderne krav med hensyn til brannsikkerhet, akustikk og prosjekteringsmetoder. Knutepunktsteknologien som er benyttet i sammenføyningene av de store bærekonstruksjonene ble utviklet ved Moelven Limtre AS i forbindelse med byggingen av skøytehallene til OL på Lillehammer. Brannsikkerhet er svært viktig, og er en av fordelene med limtre. Limtre er et kompakt materiale, og ved en brann vil utvendig forkulling av limtreet fungere som en isolasjon og gjøre at kjernetemperaturen stiger svært sakte. Dette medfører at en bærekonstruksjon i limtre beholder bæreevnen svært godt ved en eventuell brann. Konstruksjonene i Mjøstårnet er dimensjonert for å tåle en full utbrenning i en branncelle uten at bygget kollapser.

Produktene som tilvirkes i den tremekaniske industrien må i de aller fleste tilfeller emballeres med en form for værbeskyttelse. Det er ikke praktisk mulig med direkteleveranser fra produsent til kunde uten noen mellomlagring der produktene kan utsettes for nedbør, smuss eller sollys. For å ta vare på kvaliteten og dermed verdien anvendes emballasje som tilfredsstiller spesifikke krav til vanntetthet, UV-beskyttelse samt rivestyrke. Moelven benytter i dag en polyeten-film som dekkemballasje. For å minimere klimaavtrykket benyttes en variant som er produsert av 95 prosent resirkulert plast. Samtidig arbeides det for å finne alternative og enda mer bærekraftige løsninger. Det finnes fungerende produkter på markedet framstilt av kraftpapir som er laminert med et sjikt av polyetylen og polypropylen. Produktene er imidlertid kostbare samtidig som de er kompliserte å resirkulere på grunn av sin komplekse sammensetning. Ved Moelven Valåsen AB gjennomføres et forsøk der trelastpakkene toppdekkes med PE-laminert væskekartong og sidene behandles med voks som en enkel fuktbeskyttelse. Den PE-laminerte væskekartongen er gjenvinnbar gjennom å separere fiber fra PE-komponenten. Forsøkene er lovende, men det kreves fortsatt en hel del utvikling før denne løsningen kan erstatte dagens plastemballasje basert på resirkulert plast.

I Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet både skal kunne følge de skiftende markedstrendene, og at produktene skal tilfredsstille de kvalitets- og funksjonalitetskrav som stilles.

Målsettingen er å kunne tilby kundene markedets beste, bredeste og mest moderne produktsortiment i tre. Innovasjonsarbeidet er delt i to hovedretninger. Den ene tar sikte på å utvikle moderne produkter som bidrar til å skape inspirasjon og nye trender hos sluttbruker. Utviklingen kan fokusere både på design, materialbruk, miljøegenskaper og foredlingsgrad. Et eksempel er overflatebehandlet kledning hvor etterspørselen har vært sterkt økende. Siden overflatebehandlingen skjer industrielt og i kontrollerte omgivelser blir produksjonsprosessen mer miljømessig bærekraftig samtidig som produktet gir økt merverdi for sluttbrukeren. Den andre hovedretningen har som målsetting å forenkle arbeidet med produktene på byggeplass. Eksempler på slike løsninger er ferdigbehandlet innvendig panel med skjult spikring, ulike golvløsninger, plateprodukter med redusert bredde for å gjøre håndtering enklere, ferdig kappede lengder osv.

Prosessutvikling og prosessinnovasjon

Moelvenkonsernet jobber kontinuerlig med effektivisering og forbedring av prosesser i alle ledd fra innkjøp til ferdig produkt. For prosjektdelen av limtrevirksomheten er bruk av ny teknologi til bearbeiding av enkeltelementer i de bærende konstruksjonene en forutsetning for å kunne levere kompliserte systemer med høy kvalitet. For den delen av limtre som retter seg mot byggevarehandelen og for videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i Sverige og Norge, og står for en tredjedel av utslippene, ifølge Naturvårdsverket og Miljødirektoratet. Effektivisering transport gir reduserte kostnader og miljøpåvirkning, samt at kunden sikres tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider. I tillegg til arbeid for å effektivisere transporten, Moelven arbeider også for å finne alternativer til tradisjonelle transportmidler basert på fossilt drivstoff. I 2019 har Moelven derfor, i samarbeid med LBC Logistik AB, tatt initiativ til den første biogasslastebilen i den svenske skogsindustrien. Biogasslastebilen vil leveres våren 2020, og vil operere i området Värmland-Stockholm-Göteborg. Gjennom anskaffelsen vil Moelven bygge opp erfaring og kompetanse om hvordan biogasslastebiler kan anvendes i større skala for å minske klimaavtrykket fra transportvirksomheten.

Trepellets er i seg selv ikke lenger et spesielt innovativt produkt, men både prosessutvikling og –innovasjon var sentralt da Moelven Pellets AS bygd den nye pelletsfabrikken og energisentralen på Sokna utenfor Hønefoss. Målsettingen for prosjektet var å integrere pelletsfabrikken og energisentralen i sagbrukskonseptet ved Moelven Soknabruket AS på en måte som medfører at energiforbruk og kostnader forbundet med framstilling av hvit trepellets reduseres til et nivå som er langt lavere enn hva som er vanlig i bransjen. Bruk av kun rent restråstoff fra sagbrukene gir pellets i beste kvalitetsklasse (Premium/EN Plus A1). I tillegg muliggjør fabrikken logistikkløsninger som er betydelig mer klimavennlige enn tidligere på grunn av svært kort transportavstand for både råstoffet og vesentlig reduserte transportavstander for det ferdige produktet, som skipes ut fra Drammen Havn. Innenfor energikonseptet var innovasjon og nytenkning nødvendig både på grunn av krevende målsettinger om lavt energiforbruk og på grunn av det kalde klimaet. Sammenlignet med andre pelletsfabrikker vil Moelvens fabrikk gjennom et innovativt energikonsept med integrasjon mot sagbruksvirksomheten ha et vesentlig lavere spesifikt energiforbruk sammenlignet med andre fabrikker. Tilsvarende anlegg som er i drift i dag er installert i Mellom – Europa, med et betydelig mildere klima enn i Norge. Før byggingen av Moelven Pellets AS sitt anlegg har ingen hatt driftserfaringer med tilsvarende kaldt klima som på Sokna. Det har derfor vært nødvendig med utvikling og tilpasning av både energisentralen og tørkeanlegget for flis til pelletsproduksjonen.

Et viktig satsningsområde ved utvikling av konsernet er å ta i bruk ny teknologi og utnytte de mulighetene som ligger i nye digitale løsninger. I prosjektet «Det Smarta Digitala Sågverket», har Moelven i samarbeid med et knippe teknologipartnere knyttet hele verdikjeden ved Moelven Valåsen AB opp i en Big Data-løsning. Sanntidsoppdaterte data fra alle underliggende systemer og maskiner hentes opp i et og samme system, hvor avanserte analyse- og maskinlæringsteknologier utnytter informasjonen på måter man ikke har vært i stand til tidligere.

«Det Smarta Digitala Sågverket» danner nå malen for utrulling tilsvarende løsninger ved flere av konsernets selskaper.

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen om å ivareta verdiene som ligger i råstoffet er helt sentral med hensyn til både miljømessig og økonomisk bærekraft. Bruk av røntgenfotografering, kamerasortering, og maskinell styrkesortering er verktøy som bidrar til å optimere råstoffutnyttelsen. Ved Moelven Våler AS på Braskereidfoss kom Norges første tømmerinntak med røntgensortering på plass i 2018. På svensk side har Moelven Valåsen AB tilsvarende utstyr. Her blir hver eneste tømmerstokk analysert, slik at den kan brukes til det den egner seg best til. Det betyr mindre svinn og bedre utnytting av naturressursen.

Moelven-konsernet har brukt mye ressurser på å ta i bruk moderne IT-verktøy for å optimalisere drift og vedlikehold innen industrivirksomheten. Stopptidssystemet Axxos har blitt videreutviklet og ny funksjonalitet og tilhørende konsepter er tatt i bruk. Axxos gjør det enklere å identifisere årsaker til tidstap eller tapt driftstilgjengelighet, slik at tiltak for prosess- eller maskinforbedring kan implementeres. For å få en bedre oversikt over maskininstallasjonene og dermed et mer effektivt vedlikehold er det også innført det valgte vedlikeholdssystemsom er fullt integrert med stopptidssystemet. På den måten kan det raskest og enklest mulig iverksettes nødvendig vedlikehold for utbedring av avvik identifisert i stopptidssystemet.

For modul- og innredningsvirksomhetene er det viktig å utnytte konkurransefortrinnet som ligger i modulkonseptet fremfor tradisjonelt byggeri; industriell produksjon av modulene innendørs og kortere total byggetid siden flere prosesser kan gå parallelt og modulene monteres raskt på byggeplass. Utviklingen og videreutviklingen av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass er viktig for å kunne drive lønnsom industriell produksjon av modulbaserte byggeløsninger og hente ut fortrinnene konseptet gir. I forbindelse med ombygningen av produksjonsanlegget til Moelven Byggmodul AB i Säffle, ble det i samarbeid med lokale leverandører utviklet ny og forbedret produksjonsutrustning. Utnyttelse av robotiseringsteknologi har foruten kapasitets- og effektivitetsforbedringer, muliggjort store forbedringer innen HMS og logistikk. Robotlinjen, som var en vesentlig del av prosjektet, var den første leveransen av Randek ABs ZeroLabor Robotic System. Det industrielle tankesettet og erfaringene fra prosjektet i Säffle har blitt benyttet som mal ved investering i robotlinje ved modulfabrikken i Moelv.

Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2019 var NOK 188,4 mill (451,2). Egenkapitalandelen var 42,9 prosent (45,9). Konsernet har tilstrekkelig egenkapital til å kunne dele ut utbytte i henhold til gjeldende utbyttepolicy. Basert på resultatet for 2019 og hensyntatt de normale sesongvariasjonene i konsernets kapitalbinding og egenkapitalandel foreslår styret ovenfor Generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 0,72 per aksje (1,74). Totalt utgjør dette NOK 93 269 724 (225 401 834).

Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde i 2019 et årsresultat på NOK 67,4 mill (312,7) etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til utbytteutdelingen.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

Selv om veksten i verdensøkonomien har avtatt noe, er det fortsatt vekst. Veksten forventes å fortsette, men med en noe svakere takt de kommende årene. Handelskonflikten mellom USA og Kina ser ut til å gå mot en løsning. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er lavere og usikkerheten større enn før. Byggeaktiviteten og etterspørselen etter trelast er imidlertid fortsatt høy. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina og Japan er avtagende, til dels på grunn av handelskrigen som har pågått mellom Kina og USA. En løsning på handelssituasjonen vil gi positive impulser til økonomien. I Asia for øvrig er det tegn til økende aktivitet. For britene er det nå ingen tvil om at Brexit skal gjennomføres selv om det fortsatt er uklart hvordan dette skal skje. Moelven har så langt det er mulig gjennomført tiltak for å sikre at leveransene til UK kan opprettholdes ved gjennomføringen av Brexit. Usikkerheten omkring konsekvensene av Brexit er dermed i all hovedsak knyttet til den økonomiske utviklingen i UK i etterkant av gjennomføringen.

Midtøsten og Nord-Afrika er viktige eksportmarkeder for Moelven, men er stadig preget av forhold som vanskeliggjør internasjonal handel. Generelt forventes det fortsatt en positiv og stabil utvikling i etterspørselen etter industritre internasjonalt.

I Norge ligger fastlandsøkonomien på et normalt aktivitetsnivå, mens aktiviteten i Sverige har falt tilbake. Europa for øvrig har fortsatt en marginal positiv veksttakt.

Medio mars 2020 er det klart for de fleste at Covid-19 epidemien kan få stor innvirkning på utviklingen i verdensøkonomien, men hvor stor og hvor langvarig effekten vil være er det umulig å si noe om. Moelven har så langt ikke vært vesentlig berørt, men på sikt vil kunne påvirkes av for eksempel sviktende logistikk-systemer og konjunkturnedgang. Moelven-konsernet har så langt det lar seg gjøre innført tiltak både for å bidra til å begrense smitte i samfunnet generelt og å beskytte egne ansatte og virksomheten mot driftsforstyrrelser som følge av epidemien. Det er innført reguleringer med hensyn til reisevirksomhet, større forsamlinger, hygiene etc, men utover dette opprettholdes driften av virksomheten i henhold til den opprinnelige virksomhetsplanen for 2020.

NOK og SEK er fortsatt på et nivå som bidrar til å styrke konkurransekraften på eksportmarkedene.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer i 2020 å bli på nivå med 2019, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort, men aktiviteten i nybyggmarkedet er, som i Norge, fallende. Ordresituasjonen for byggmodulvirksomheten er fortsatt svak, og det tar tid å få endelig avklaring på de prosjektene som er ute i markedet. ROT-markedet viser fortsatt et godt aktivitetsnivå. Økende interesse for tre som byggemateriale bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået.

Tømmerlagrene og forsyningssituasjonen i Moelvens geografier er ved inngangen til 2020 god i både Norge og Sverige. Det forventes fortsatt god tilgang på råstoff i vintersesongen.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Deler av det strategiske programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet forseres for å imøtegå en svakere konjunkturutvikling enn det som er lagt til grunn i strategiplanen. Dette vil bidra til fortsatt styrket lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å utvikle konsernet i henhold til strategiplanen. For 2020 samlet forventer styret et aktivitetsnivå og resultat på linje med 2019, dog medfører coronapandemien en usikkerhet omkring dette.

Moelv 17. mars 2020
Styret i Moelven Industrier ASA

Fortsett til Årsregnskap